Job Announcement, Irish Language/Irish Studies Scholar, William J. Flynn Center for Irish Studies

Notice of Employment Opportunity

The University of St. Thomas, Houston, Texas, is seeking applications for the position of Scholar/Lecturer in the William J. Flynn Center for Irish Studies.

The University of St. Thomas, a private Catholic university committed to the liberal arts and to the religious and intellectual tradition of Catholic higher education, is seeking an experienced Irish Studies Scholar to teach the Irish language and other courses. The University enrolls more than 3,400 students with most enrolled at its beautiful campus in Houston’s Museum District. 
The students come from 36 states and 50 countries.

This successful candidate will report to the Director of the Center for Irish Studies and will be a full-time, non-tenured (non-permanent) faculty member with a full teaching load in fall and spring semesters with an opportunity for participating in study abroad courses.

Start Date: 1 August 2016 for fall 2016 (Fall classes start 22 August 2016)

Salary: Will depend on qualifications and experience

Minimum Qualifications:

To be considered for this position, candidates must have a minimum of a fully conferred master’s degree in the Irish language, preferably with graduate level study in another area of Irish Studies (i.e., an interdisciplinary master’s degree or Ph.D.).

Candidates also should:

(i) Demonstrate exceptional verbal and written communication and public relations skills;

(ii) Possess some Irish language teaching experience and demonstrate teaching excellence, as evidenced by letters of recommendation, awards, scholarships and other factors; and

(iii) Demonstrate expertise and research in an area of Irish Studies in addition to the Irish language (i.e., history, politics, literature, mythology or music).

In addition, candidates must be dependable and be able to work independently and as part of a team.

Duties and Responsibilities include:  (i) Teaching Irish language classes at the University (4 levels: Elementary Irish I, Elementary Irish II, Intermediate Irish I and Intermediate Irish II) each fall and spring semester;

(ii) Developing and teaching other courses in Irish Studies;

(iii) Teaching and traveling with students on study abroad in Ireland and Northern Ireland;

(iv) Advising students the instructor teaches and prospective Irish Studies students;

(v) Attending and promoting Irish Studies cultural outreach events; and

(vi) Participating in activities to increase student engagement, including working with the student Irish Club.

Immigration Status:

If applicable, this contract is contingent upon obtaining appropriate employment authorization from the U.S. Citizenship and Immigration Services.

Internet Site: www.stthom.edu

Information package available from:

Mr. Randy Graham
Associate Vice President of Human Resources
University of St. Thomas
3800 Montrose Blvd.
Houston, TX 77006

Telephone: 713-525-3813

grahamra@stthom.edu

The University of St. Thomas is an Equal Opportunity Employer


Folúntas

 

Scoláire/ Léachtóir leis an Léann Éireannach, Ollscoil San Tomás, Houston, Texas

Tá Scoláire/ Léachtóir leis an Léann Éireannach á lorg ag Ionad William J. Flynn, Ollscoil San Tomás, Houston, Texas (www.stthom.edu).

Is ollscoil phríobháideach Chaitliceach í Ollscoil San Tomás, atá tiomanta do na saorealaíona agus do thraidisiún reiligiúnach agus intleachtúil an Ardoideachais Chaitlicigh.

Tá breis is 3,400 mac léinn ag freastal ar an Ollscoil agus tá an chuid is mó acu siúd ag freastal ar an gcampas álainn atá aici i gCeantar na Músaem in Houston. Is as 36 stát agus 50 tír éagsúil do mhic léinn na hollscoile.

Beidh an té a cheapfar ag obair faoi cheannas Stiúrthóir Ionad an Léinn Éireannaigh. Post lánaimseartha neamhthionachta (neamhbhuan) a bheas ann. Beidh teagasc lánaimseartha le déanamh i seimeastair an fhómhair agus an earraigh agus beidh deiseanna ann bheith páirteach i gcúrsaí samhraidh thar lear chomh maith.

 

Dáta tosaithe: 1 Lúnasa 2016 (tosaíonn ranganna an fhómhair ar 22 Lúnasa 2016)

Tuarastal: Ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí.

Cáilíochtaí riachtanacha:

Tá céim mháistir sa Ghaeilge riachtanach le cur isteach ar an bpost seo. Bheadh sé inmhianaithe staidéar a bheith déanta ag leibhéal na hiarchéime ar ghné eile den Léann Éireannach chomh maith (m.sh. mar chuid de mháistreacht nó de dhochtúireacht idirdhisciplíneach).

Ba cheart d’iarrthóirí na scileanna seo a leanas a bheith acu freisin:

  • Ardscileanna cumarsáide (idir labhairt agus scríobh) agus scileanna caidrimh phoiblí;
  • Ardscileanna teagaisc agus taithí ar theagasc na Gaeilge, a léireofar le teistiméireachtaí, gradaim, scoláireachtaí agus eile;
  • Saineolas agus taighde i réimse amháin eile den Léann Éireannach taobh amuigh den Ghaeilge (m.sh. stair, polaitíocht, litríocht, miotaseolaíocht nó ceol).

Anuas air sin, ba cheart d’iarrthóirí bheith iontaofa agus ábalta bheith ag obair go neamhspleách agus mar bhall d’fhoireann.

Dualgais agus freagrachtaí:

  1. Ranganna Gaeilge a mhúineadh san Ollscoil ag 4 leibhéal (Bunleibhéal 1 agus 2, Meánleibhéal 1 agus 2) gach fómhar agus earrach;
  2. Cúrsaí eile sa Léann Éireannach a fhorbairt agus a mhúineadh;
  3. Múineadh ar chúrsaí samhraidh thar lear in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann;
  4. Comhairle a thabhairt do mhic léinn an Léinn Éireannaigh;
  5. Freastal ar imeachtaí cultúrtha Ionad an Léinn Éireannaigh agus cabhrú lena gcur chun cinn.
  6. Páirt a ghlacadh in imeachtaí agus i ngníomhaíochtaí le rannpháirtíocht na mac léinn a spreagadh, lena n-áirítear bheith ag obair le Cumann Gaelach na mac léinn.

Stádas Inimirce: Braitheann an conradh seo ar chead cuí fostaíochta a fháil ó Sheirbhísí Saoránachta agus Inimirce Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Suíomh Gréasáin: www.stthom.edu

Le pacáiste eolais a fháil, téigh i dteagmháil le:

Mr. Randy Graham
Associate Vice President of Human Resources
University of St. Thomas
3800 Montrose Blvd.
Houston, TX 77006
Telephone: 713-525-3813

grahamra@stthom.edu

Is fostóir comhdheiseanna é Ollscoil San Tomás